بودا شاهزاده هخامنشی

در ادامه گزارش آمده است: این کشف هیجان انگیز در پی تجزیه و تحلیل نوشته های روی مهرهای خانوادگی و لوحه ها و کتیبه های یافته شده در پرسپولیس، کاخ سلطنتی داریوش بزرگ هخامنشی و یافتن ارتباط میان مهرها با نام سیذارتا گوتاما و پدرش «سودوداناگوتاما» به دست آمده؛ کشفی که دکتر «راناجیت پال» در مقاله ای در ارتباط با ظهورادیان بودایی و زرتشتی در ایران باستان با شرح وتفصیل و با بیان جزئیات به آن پرداخته است.

روی تاج خاندان سلطنتی تصویری از پادشاه تاج بر سر در میان دو فرشته نگهبان قلمزنی شده و مهرهای کاخ تخت جمشید هم حاوی اسامی اعضای خاندان سلطنتی و دیگر شخصیت های مهم در قلمرو ایران باستان است.

گوتاما نام یکی از اعضای خاندان سلطنتی سکا (در شمال منطقه ای که پادشاهان پارس برآن فرمان می راندند) بود.

باستان شناسان در بررسی شماری از مهر های به دست آمده از تخت جمشید، دریافتند که سرامانا (شامان مرکب از شیر و خورشید) اشاره به سدا آرتا (سیذارتا) دارد – سیذا به معنی (رهایی بخش) و ارتا به معنی حقیقت کیهانی.

دو فرشته نگهبان با سر و بال مرغی افسانه ای و بدن شیر، نمایشگر سرامانا شامان هابود، بنابراین به باور باستان شناسان مهر خاندان سلطنتی مربوط به گوتاما، او را ازاعضای خاندان سلطنتی ایران معرفی می کند.

در یک شمایل بودایی، بودا بر تخت شیرنشان تصویر شده است، در این شمایل بودا زیردرخت مقدس روشنگری کیهانی، معرفت خود را در اختیار شاگردان قرار می دهد.

باستان شناسان با مقایسه این شمای با تصاویر روی مهرها و کتیبه های تخت جمشید وبررسی مهرهایی که در کاوش های باستان شناسی تخت جمشید به دست آمده، این پرسش رامطرح کردند که تاج خاندان گوتاما در پارسه (سرزمین پارس) چه می کرده؟ و آیا پیوندو رابطه ای میان سیذارتا گوتاما با امپراتوری ایران وجود داشته است؟

کتیبه های داریوش بزرگ حاکی است که «اهورامزدا» خدای زرتشتیان، داریوش رافراخوانده تا (در سال 522 پیش از میلاد) تخت سلطنت را از گوماتا، مغ بزرگی که پس از مرگ کمبوجیه تاج و تخت را غصب کرده بود، بازپس بگیرد.

کندوکاو در کتیبه ها، پژوهشگران را به این باور رساند که سیذارتا گوتاما معروف به بودا همان گئومات یا «بردیا» بود که قدرت را در ایران به دست گرفت اما اندکی بعدبه دست داریوش، شاهزاده هخامنشی سرنگون شد.

پایگاه خاستگاه های کهن افزوده است: پیروان بودا به هند رفته و در آنجا آموزه های گئومات را رواج دادند. بنا به این پژوهش، در تمامی متون بابلی نام اصلی بودا«گئومات» ثبت شده است.

مقایسه تصاویر نشسته بودا بر اریکه معنوی و تصاویر شاهان هخامنشی نشسته بر تخت پادشاهی نیز دلایل دیگر این همگونی و ایرانی بودن بنیانگذار آیین بودا ذکر شده است.

بر اساس این پژوهش ها، متون سانسکریتی که زادگاه بودا را هند ذکر کرده ، صدها سال بعد از سرنگونی گئومات یا بردیا در هند بازنویسی شده است.

اما یک واقعیت مسلم دیگر وجود دارد و آن اینکه تاریخ نگاران از گئومات بسیار اندک می دانند، اینکه آیا بودا همان گئومات  مغ بزرگ زرتشتیان  است یا نه، پرسشی است که هنوز در برابر باستانشناسان و مورخان قرار دارد.

/ 0 نظر / 8 بازدید