به نیکی در آی و میازار کس ــــ ره رستگاری همین است وبس ......بزرگ مرد ایران زمین ، فردوسی پاکزاد

دانش وتاریخ
ادبی ، تاریخی، پزشکی ،مهندسی
برای خوش نام شدن صد سال کم است و برای بد نام شدن لحظ ای هم زیاد است
خوش آمدید
    درود گرم وفراوان برتمامی ایرانیان پاکزاد و مردم پاک نهاد در سرتا سر جهان
استاد شجریان اسطوره بی همتا و تکرار نشدنی تاریخ آواز ایران زمین
مسلمان حج را رها کن
نمونه آدم راحت
تهیدستی بزرگان جنگل
جدایی بزرگ ترین ناهنجاری زمان ما

 ازقدیم خررا به عنوان حیوانی با هوش می دانستند ولی نمی دانم چرا از همان زمان های دور وقتی به کسی می خواستند میزان پایین هوشش را گوشزد کنند اورا خر صدا می کردنددر اینجا داستانی را با توجه به مشکلات موجود هر فرد ونیاز به خود باوری و فکر کردن در رابطه با حل آن حضور شما تقدیم می کنم

خر باهوش

  


گویند روزی کشاورزی با الاغ خود از راهی می گذشت که شور بختانه جناب خر به درون یک چاه بدون آب افتاد . کشاورز و مردم روستا هر چه سعی کردند نتوانستند الاغ را از درون چاه خارج کنند. بنابراین برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد تصمیم گرفتند که چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیرد وبیش از این اذیت نشود.

پس هر کس با هر وسیله شروع به ریختن خاک بر روی الاغ نمود. اما جناب خر تسلیم وضع  موجود نشد واز تلاش باز نایستاد و با تکان دادن بدن خود خاک های موجود روی سر و بدن خود رابه زبر پایش هدایت کرد و بر روی آن قرار گرفت و بالا وبالاتر آمد اهالی ده با تمام قدرت خاک بر روی او ریختندبا هدف اینکه حاصلی جز مرگ برای آن حیوان نداشته باشد اما خربا هوش همه آنها را زیر پا گذاشت و به وسیله آن به زندگی باز گشت و از چاه بیرون آمد

نتیجه:

اگر مشکلات همان خاک ها باشند وماهم در جاه زندگی آیا چه باید بکنبم ؟

پیروز و بهروز باشید    جواد باقریان

مدیر تارنگار : جواد باقریان
جواد باقریان
کارشناس الکترونیک .مخابرات. تخصص ویژه تعمیر انواع دستگاه های فرستنده.گیرنده رادیویی
کورش بزرگ را بیشتروبهتر بشناسیم
واپسین نوشتارها
دیگر افزارگان:


Site Translator - برگرداننده تارنگار

کــارتــان را آغــاز کــنــیــد، تــوانــایــی انــجــامــش بــدنــبــال مـــــی آیــــــد کــوروش بــزرگ