به نیکی در آی و میازار کس ــــ ره رستگاری همین است وبس ......بزرگ مرد ایران زمین ، فردوسی پاکزاد

دانش وتاریخ
ادبی ، تاریخی، پزشکی ،مهندسی
برای خوش نام شدن صد سال کم است و برای بد نام شدن لحظ ای هم زیاد است
خوش آمدید
    درود گرم وفراوان برتمامی ایرانیان پاکزاد و مردم پاک نهاد در سرتا سر جهان
استاد شجریان اسطوره بی همتا و تکرار نشدنی تاریخ آواز ایران زمین
مسلمان حج را رها کن
نمونه آدم راحت
تهیدستی بزرگان جنگل
جدایی بزرگ ترین ناهنجاری زمان ما
» داروی تندرستی و جوانی :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» بودا شاهزاده هخامنشی :: ۱۳٩٤/٢/٢٠
» نیایش داریوش بزرگ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» گرک درون :: ۱۳٩۳/٦/۳
» نوروزتان خجسته و فرخنده و همایون باد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» سپندارمذگان !!! به پاسداشت آیین ایرانی !!! نه والنتین غربی !!! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» می دانیم جایمان کجاست :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» یلدا خجسته باد :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» خوش است خلوت اگر یار یار من باشد :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» عطر و برگ و گل و خار ،همه همسایه دیوار ...! :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» زادروز کورش بزرگ خجسته وهمایون باد :: ۱۳٩٢/۸/۸
» شب چراغ :: ۱۳٩٢/٥/٥
» کورش بزرگ را بیشتروبهتر بشناسیم :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» ارزش نان (داستان) :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» سخت ترین سرماخوردگی ها و گلو دردهای شدید :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» کوروش بزرگ :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» حمله اسکندر به ایران :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» میـوه هایی برای تضمیـن سلامتـی شـما :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» 10درس طلایی از آلبرت انیشتن ! :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» خود باوری (اعتماد به نفس) داستان :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» سرزمین قـلـب :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» شش راز سـرما نـخوردن پـزشکان :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» نکات استثـنایی دربـاره عقـاید غـلط در راننـدگی :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
مدیر تارنگار : جواد باقریان
جواد باقریان
کارشناس الکترونیک .مخابرات. تخصص ویژه تعمیر انواع دستگاه های فرستنده.گیرنده رادیویی
کورش بزرگ را بیشتروبهتر بشناسیم
واپسین نوشتارها
دیگر افزارگان:


Site Translator - برگرداننده تارنگار

کــارتــان را آغــاز کــنــیــد، تــوانــایــی انــجــامــش بــدنــبــال مـــــی آیــــــد کــوروش بــزرگ