به نیکی در آی و میازار کس ــــ ره رستگاری همین است وبس ......بزرگ مرد ایران زمین ، فردوسی پاکزاد

دانش وتاریخ
ادبی ، تاریخی، پزشکی ،مهندسی
برای خوش نام شدن صد سال کم است و برای بد نام شدن لحظ ای هم زیاد است
خوش آمدید
    درود گرم وفراوان برتمامی ایرانیان پاکزاد و مردم پاک نهاد در سرتا سر جهان
استاد شجریان اسطوره بی همتا و تکرار نشدنی تاریخ آواز ایران زمین
مسلمان حج را رها کن
نمونه آدم راحت
تهیدستی بزرگان جنگل
جدایی بزرگ ترین ناهنجاری زمان ما

 

نیکی  هایمان ،بزرگواریمان ،انسانیتمان ، مهرورزیمان و....  از بلندای یلدا بسیار بیش باد

 

خوش است خلوت اگریاریارمن باشد             نه من بسوزم واوشمع انجمن باشد

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم              که گاه گاه براودست اهرمن باشد

روا مدار خدایا که در حریم وصال               رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد

همای گو مفکن سایه شرف هرگز               درآن دیارکه طوطی کم از زغن باشد

بیان شوق چه حاجت که سوزآتش دل            توان شناخت زسوزی که در سخن باشد

هوای کوی تو از سر نمی‌رود آری                غریب را دل سرگشته با وطن باشد

به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ          چو غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد

مدیر تارنگار : جواد باقریان
جواد باقریان
کارشناس الکترونیک .مخابرات. تخصص ویژه تعمیر انواع دستگاه های فرستنده.گیرنده رادیویی
دیگر افزارگان:


Site Translator - برگرداننده تارنگار

کــارتــان را آغــاز کــنــیــد، تــوانــایــی انــجــامــش بــدنــبــال مـــــی آیــــــد کــوروش بــزرگ