به نیکی در آی و میازار کس ــــ ره رستگاری همین است وبس ......بزرگ مرد ایران زمین ، فردوسی پاکزاد

دانش وتاریخ
ادبی ، تاریخی، پزشکی ،مهندسی
برای خوش نام شدن صد سال کم است و برای بد نام شدن لحظ ای هم زیاد است
خوش آمدید
    درود گرم وفراوان برتمامی ایرانیان پاکزاد و مردم پاک نهاد در سرتا سر جهان
استاد شجریان اسطوره بی همتا و تکرار نشدنی تاریخ آواز ایران زمین
مسلمان حج را رها کن
نمونه آدم راحت
تهیدستی بزرگان جنگل
جدایی بزرگ ترین ناهنجاری زمان ما

یکی ابلهی شب چراغی بجست          که با وی بُدی عقد پروین درست

فروزانتراز ماه و خورشید بود                سزاوار بازوی جمشید بود

خری داشت آن ابله کور دل                  به جانش بُدی جان خر متصل

چنین شب چراغی که ناید به دست      شنیدم که بر گردن خر ببست

من آن شب چراغ سحرگاهیم                که روشن کن از ماه تا ماهیم

و لیکن مرا بخت ابله شمار                    ببسته است برگردن روزگار

زنده کننده زبان پارسی  

 حـــکیـــــم فردوســــــــی

مدیر تارنگار : جواد باقریان
جواد باقریان
کارشناس الکترونیک .مخابرات. تخصص ویژه تعمیر انواع دستگاه های فرستنده.گیرنده رادیویی
دیگر افزارگان:


Site Translator - برگرداننده تارنگار

کــارتــان را آغــاز کــنــیــد، تــوانــایــی انــجــامــش بــدنــبــال مـــــی آیــــــد کــوروش بــزرگ